Artykuł sponsorowany

Czy można zmienić podział spadku określony w testamencie?

Czy można zmienić podział spadku określony w testamencie?

Zgodnie z polskim prawem, podział spadku określony w testamencie może być zmieniony tylko w ściśle określonych przypadkach. Przede wszystkim, możliwe jest to, gdy testament jest nieważny lub nieaktualny. Nieważność testamentu może wynikać z różnych przyczyn, takich jak brak zdolności do czynności prawnych spadkodawcy, błędy formalne czy też wprowadzenie spadkodawcy w błąd. Ponadto, podział spadku można zmienić, gdy zachodzi tzw. zachowek – czyli prawnie przysługująca część spadku dla najbliższych osób, które nie zostały uwzględnione w testamencie lub zostały w nim pominięte.

Czy sąd może zmienić podział spadku określony w testamencie?

W przypadku sporów dotyczących podziału spadku, sąd może zająć się sprawą i dokonać jego zmiany. Warto jednak pamiętać, że sąd będzie działał tylko na wniosek zainteresowanej strony, a nie z urzędu. W praktyce oznacza to, że osoba domagająca się zmiany podziału spadku musi zgłosić swoje roszczenia do sądu. Przykładem takiej sytuacji może być podział spadku w Olsztynie, gdzie sąd rozstrzygał sprawę dotyczącą nieważności testamentu ze względu na błędy formalne.

Możliwe jest dokonanie zmiany podziału spadku określonego w testamencie za porozumieniem stron. Jeśli wszystkie osoby zainteresowane dziedziczeniem majątku dojdą do wspólnego stanowiska i zgodzą się na inny sposób podziału niż ten zawarty w testamencie, mogą zawrzeć tzw. umowę o dział spadku. Jest to umowa cywilnoprawna, która może być zawarta zarówno na piśmie, jak i ustnie. Warto jednak pamiętać, że umowa taka powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego, aby uniknąć ewentualnych problemów prawnych w przyszłości.

Czy można zmienić podział spadku określony w testamencie na rzecz osób pominiętych?

W sytuacji, gdy spadkodawca nie uwzględnił w testamencie wszystkich osób, które zgodnie z prawem mają prawo do dziedziczenia jego majątku, możliwe jest dokonanie zmiany podziału spadku na ich rzecz. Chodzi tu przede wszystkim o osoby mające prawo do zachowku, czyli najbliższych krewnych spadkodawcy. Jeśli takie osoby zostaną pominięte w testamencie lub otrzymają mniej niż przysługujący im zachowek, mogą domagać się jego uzupełnienia. W takim przypadku sąd może zmienić podział spadku określony w testamencie na korzyść osób pominiętych.

Oprócz wyżej wymienionych sytuacji, istnieje jeszcze kilka innych możliwości zmiany podziału spadku określonego w testamencie. Należy do nich m.in. tzw. redukcja zapisów testamentowych, która może nastąpić, gdy spadkodawca zobowiązał się w testamencie do świadczeń przekraczających wartość jego majątku. W takim przypadku sąd może obniżyć wartość zapisów na rzecz poszczególnych spadkobierców, tak aby nie doszło do sytuacji, w której spadek zostanie rozdysponowany w sposób sprzeczny z prawem.

Podsumowując, zmiana podziału spadku określonego w testamencie jest możliwa, jednak tylko w ściśle określonych sytuacjach. Warto zatem pamiętać o przepisach prawa spadkowego oraz ewentualnych konsekwencjach wynikających z nieuwzględnienia w testamencie osób mających prawo do dziedziczenia majątku spadkodawcy.